Search
  Cover Story (1)
  News in News (11)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (3)
  K-Festival (2)
  Fashion (0)

   หมวดหมู่: Korea Spotlight
ไปลัดเลาะท่อง “เกาะซงโด (Songdo, 송도) แลนมาร์กใหม่แห่งการพักผ่อนใจกลางเมืองโพฮัง (Pohang, 포항) รีแลกซ์ได้ทั้งวัน เติมความสุขได้เต็มอิ่ม เกาะซงโด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองโพฮัง เกิดจากโครงการพัฒนาคลองโพฮังหรือ Pohang Canal ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวเกาหลีต้องไปเยือนให้ได้ในปี 2019 และ 2020 ที่นี่เลยมีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย มากๆ ตั้งแต่การล่องเรือชมวิว หรือปั่นจักรยานรอบเกาะ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรือรบสมัยสงคร...