Search
  Cover Story (0)
  News in News (14)
  K-Contents (0)
  K-Food Story (0)
  K-Festival (2)
  Fashion (0)

      หนุนใช้บัตรจ่ายค่าโดยสารแท็กซี่ในกรุงโซล
 
  หนุนใช้บัตรจ่ายค่าโดยสารแท็กซี่ในกรุงโซล  
     
   
 

          วันที่ 8 เมษายน กรุงโซลได้มีการแนะนำวิธีการใช้แท็กซี่ที่ดีเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีที่ลืมสิ่งของไว้บนรถ นั่นก็คือ การชำระเงินโดยใช้บัตรแทนเงินสด เพราะเมื่อใช้บัตรจ่ายค่าโดยสาร จะมีบันทึกการชำระเงินไว้ที่บริษัทบัตรนั้นๆ ในกรณีที่ผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้บนรถจะสามารถสอบถามไปยังบริษัทบัตรได้ เพราะจะมีข้อมูลของบริษัทแท็กซี่ที่ผู้โดยสารขึ้นบันทึกไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงสามารถหาสิ่งของคืนได้ง่ายขึ้น แต่ในกรณีที่จ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสด สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามที่ 120 dasan call center ที่ดำเนินการโดยกรุงโซล

The BRIDGES COMMENT 
          ตาม ‘ศูนย์รับแจ้งของหายของขนส่งมวลชน’ ที่ดำเนินการโดยกรุงโซลมาตั้งแต่ปี 2007 พบว่า ปีที่ผ่านมามีผู้ลืมของไว้บนรถแท็กซี่ถึง 1,255 กรณี ในจำนวนนี้ 64.4% สามารถหาเจ้าของพบ ในกรุงโซลนั้นหากคนขับซ่อนสิ่งของที่ผู้โดยสารลืมไว้หรือจงใจไม่ตามหาเจ้าของ คนขับจะถูกถอดจากการเป็นคนขับแท็กซี่และถูกลงโทษทางอาญา