Search
  Cover Story (2)
  News in News (23)
  K-Contents (0)
  K-Food Story (3)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

      Yangpyeong Rail Bike
 
  Yangpyeong Rail Bike  
     
   
 

Yangpyeong Rail Bike

ยางเพียงเรลไบค์ เป็นการขี่จักรยานบนรางรถไฟท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม แล่นไปด้วยความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในระยะทาง 3.2 กิโลเมตร (ขาเดียว) จากสถานียงมุน (Yongmun) เมืองยางเพียง (Yangpyeong) ไปยังวอนด๊อก (Wondeok) สามารถร่วมขี่กันได้ทั้งครอบครัว เป็นการสร้างความสนุกสนานไปกับขี่จักรยานชมธรรมชาติและออกกำลังกายไปพร้อมกัน