Search
  Cover Story (1)
  News in News (23)
  K-Contents (1)
  K-Food Story (4)
  K-Festival (4)
  Fashion (0)

      เทศกาลดอกไม้ไฟที่เชจู
 
  เทศกาลดอกไม้ไฟที่เชจู  
     
   
 
เทศกาลดอกไม้ไฟที่เชจู
สมาคมการจัดงานเทศกาลเล่นไฟวันพระจันทร์เต็มดวง ที่เมืองเชจูเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้เปลี่ยนชื่อจาก “เทศกาลดอกไม้ไฟวันพระจันทร์เต็มดวง” เป็น “เทศกาลดอกไม้ไฟที่เชจู” ตั้งแต่ปีค.ศ. 2013 เป็นต้นไป และเปลี่ยนช่วงเวลาจัดงานเป็นวันศุกร์ จนถึงวันอาทิตย์  ในปี 2013 นี้ เทศกาลดอกไม้ไฟที่เชจูจัดเป็นครั้งที่ 16 โดนจะจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันตั้งแต่ 8-10 มีนาคม ที่เมืองแอวอนอึบ  หมู่บ้านบงซ็องลี โดยจะเริ่มเปิดงานเมื่อดาวฉายแสง
เทศกาลดอกไม้ไฟที่เชจู เป็นเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยจะมีการปล่อยให้ปศุสัตว์อย่างวัวและม้าได้เล็มหญ้า  เพื่อขจัดหญ้าค้างมาตลอดปีระหว่างทางเดินขึ้นเขา และกำจัดแมลงที่ให้โทษ  “พังแอ” (กำแพงกั้น) เป็นหญ้าที่นำไปวางขวางระหว่างทุ่งเลี้ยงสัตว์ ในช่วงปลายฤดูหนาวไปจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ  แสดงถึงวัฒนธรรมการอพยพร่อนเร่ในสมัยโบราณของชาวเชจู  ซึ่งจะนำมาฟื้นฟูให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 ที่เริ่มเทศกาล ในครั้งที่ 16 นี้ จะเป็นเทศกาลตัวแทนฤดูหนาวที่เกาะเชจู  เทศกาลนี้จะเป็นที่รู้จักทั่วไปประเทศ ไปจนถึงนอกประเทศ ซึ่งเทศกาลนี้เปิดตัวโดยกระทรวงวัฒนธรรม-การท่องเที่ยวและกีฬา  นิตยสารผู้เชี่ยวชาญเรื่องเทศกาล “ซัมซัลลี”   ได้เลือกให้เทศกาลดอกไม้ไฟที่เชจูเป็นเทศกาลที่น่าไปเที่ยวอันดับหนึ่งในประเทศทั้งในปีที่แล้วและปีนี้อีกด้วย  โปรแกรมของเทศกาลก็จะมี การใช้หินเหล็กไฟมาจุดไฟ, การแข่งขันมัดกิ่งไม้สำหรับจุดไฟ,  การยกหินหนัก, การเผากิ่งไม้สำหรับจุดไฟ, การใส่ไฟ, การหมุนห่วงไฟ, โชว์เล่นแสงเลเซอร์  เป็นต้น สอบถาม ศาลากลางเมืองเชจู โทร. 82-64-728-2752
หมายเหตุ
การยกหินหนัก :  “หินหนัก” (ทึมดล) เป็นหินสัญลักษณ์ตรงทางเข้าของหมู่บ้าน เชื่อกันว่าหมู่บ้านที่มีหินหนักขนาดใหญ่ก็จะมีจอมพลังประจำหมู่บ้านอยู่  คนนอกพื้นที่จะมายกสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ “การยกหินหนัก” ที่เชจู ยังเป็นวิธีแสดงถึงการยอมรับว่าโตเป็นผู้ใหญ่ด้วย  หากวัยรุ่นสามารถยกหินหนักขึ้นมาและเดินยกไปสองสามเก้าได้ ก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว